I. Reklamácia a záruka

a) Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia alebo osobného prevzatia tovaru kupujúcim.

b) Ak kupujúci vyberie ako spôsob doručenia tovaru poštou, je povinný po prevzatí nepoškodenej zásielky od prepravcu skontrolovať tovar a jeho množstvo. O zistených chybách tovaru je povinný ihneď informovať predávajúceho.

c) Ak kupujúci vyberie ako spôsob doručenia tovaru osobne, je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať tovar a jeho množstvo. O zistených chybách tovaru je povinný ihneď informovať predávajúceho.

d) Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru, ktoré vzniknú po jeho prevzatí kupujúcim v dôsledku prírodných živlov, nešetrným zaobchádzaním s tovarom, nevhodným skladovaním tovaru, neodbornou manipuláciou s tovarom, neodbornou inštaláciou tovaru.

e) Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

f) Predávajúci uskutoční reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto doby má kupujúci právo na výmenu tovaru.

g) Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom realizácie reklamácie je povinný požiadať predávajúceho o vyriešenie sporu. Ak predávajúci s kupujúcim spor nevyriešil, má kupujúci možnosť podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho on-line riešenia sporu medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorú zabezpečuje Európska komisia a slovenské subjekty riešenia sporov on-line (RSO). Platforma RSO je dostupná na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv ktoré boli uzatvorené na diaľku, kde spotrebiteľ je fyzická osoba a hodnota sporu prevyšuje 20 EUR. Subjekty riešenia sporov môžu od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu.

II. Ochrana osobných údajov

a) Predávajúci a zároveň prevádzkovateľ elektronického obchodu získava a na dobu neurčitú uchováva priame osobné údaje ktoré poskytuje kupujúci vyplnením objednávkového formulára. Tieto údaje sú nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy (potvrdenie objednávky, informácie o tovare a jeho dostupnosti, vystavenie faktúry, prípadné riešenie reklamácie) a doručenia tovaru a sú použité výhradne na tento účel.

b) Priame osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, s výnimkou prepravcu (nutné pre doručenie tovaru).

c) Elektronický obchod umožňuje registráciu.

d) Elektronický obchod nepoužíva a nevytvára reklamné cookies ani cookies tretích strán

e) Nezhromažďujeme žiadne údaje o návštevníkoch elektronického obchodu.

f) Elektronický obchod má prihlásenie k odberu noviniek (Newsletter).

g) Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy.

h) Predávajúci s osobnými údajmi nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov

III. Záverečné ustanovenia

a) Tieto Obchodné podmienky platia v tomto znení v deň odoslania objednávky kupujúcim.

b) Predávajúci je oprávnený vykonať zmeny obchodných podmienok pričom nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia.

c) Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia touto legislatívou:

  • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
  • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
  • zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch,
  • zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku,
  • zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode; v znení neskorších predpisov,
  • prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

d) Predávajúci a kupujúci uznávajú komunikáciu prostredníctvom elektronického obchodu a elektronickej pošty ako platnú a záväznú.

Platné od 1.5.2020